ميز نهار خوري تبديلي کد 95

میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 95 دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری تبدیلی کد95 یکی از محصولات فوق العاده پر طرفدار گروه صنعتی آتین چوب میباشد.
به دلیل قابلیت افزایش سایز از دو سر میز که بصورت کشویی از دو طرف میز به صفحه در دو مرحله صفحه تبدیل شده و به عنوانمثال از سایز چهار نفره در یک مرحله این میز ناهار خوری به میز شش نفره و در مرحله بعد به 8 نفره تبدیل میشود.
همچنین بر روی صفحه میز دو باکس جهت قرار دادن بشقاب و قاشق و یا فنجان و همچنین یک ویترین شیشه در وسط میز جهت تزیین تعبیه شده است.
پایه میز ناهار خوری نیز به صورت یک کابینت دو درب طراحی شده تا در صورت لزوم ظروف داخل آن قرار بگیرد ودر واقع انگیزه واقعی از طراحی پایه میز ناهار خوری به این شکل حذف پایه های چهار گانه میز و قابلیت چیدمان راحت صندلی ها در دور این میز بوده است. به همین دلیل میتوان گفت کامل ترین میز های ناهار خوری موجود در بازار میز ناهار خوری کد 95 می باشد .
میز ناهار خوری تبدیلی کد 53 میز نهار خوری زیبا کد 105 میز نهار خوری تبدیلی 58 میز نهار خوری تبدیلی افزایشی 95 میز ناهار خوری تبدیلی و افزایشی 100
Back
Next